Erfgoed monitor

Staat van gebouwd erfgoed

De staat van, een deel van, het gebouwd erfgoed in provincie Utrecht wordt weergegeven in de Erfgoedmonitor. Deze monitor brengt de onderhouds- en restauratiebehoefte in kaart van de rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Daarnaast geeft de monitor ook inzicht in andere gegevens, zoals de oppervlakte, de leegstand, het huidige gebruik, de eventuele herbestemming en een globale kostenindicatie van het herstel van de geconstateerde gebreken. De uitkomsten van de monitor worden onder andere gebruikt om projecten te selecteren die in aanmerking komen voor subsidie uit het fonds Erfgoedparels.

Actuele gegevens

De provincie Utrecht vindt de Erfgoedmonitor het een belangrijk instrument voor haar eigen besluitvorming. Ook hopen wij dat het andere partijen ertoe beweegt om bij te dragen aan restauratieprojecten en hen stimuleert om op eigen initiatief te zorgen voor een beter onderhoud van monumenten. Een goed inzicht in de restauratieopgave stelt alle betrokken partijen in staat om een afgewogen keuze te maken over restauratie en onderhoud. Beschikbare middelen worden zo efficiënt en effectief ingezet.

Betrokken partijen

Als eerste provincie zijn wij in 2013 gestart met het continu en systematisch monitoren van de staat van de rijksmonumenten binnen onze provinciegrenzen. De laatste uitkomsten hiervan kunt u terugvinden op rapportage 2022 op website Provincie Utrecht. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met Bureau Fenicks en Monumentenwacht Utrecht.

Categorieën

De onderzochte rijksmonumenten in de Utrechtse Erfgoedmonitor zijn opgedeeld in een aantal verschillende categorieën. Deze categorieën worden toegepast om de gegevens van monumenten beter met elkaar te kunnen vergelijken.

Monumenten versus objecten

In de Erfgoedmonitor en op deze overzichtspagina’s wordt gesproken over objecten. Het gaat hierbij om de monumenten zelf, maar ook over onderdelen daarvan. Een kerktoren krijgt een eigen beoordeling ten opzichte van de kerk zelf. Een schuur kan een eigen beoordeling krijgen ten opzichte van een boerderij. Op deze manier wordt bijvoorbeeld een hoofdobject niet afgerekend op een afwijkende staat van onderhoud van subobjecten.